ث اشتت

)2211( ُ١‬دساعخ و‪١ّ١‬ب ‪١‬خ ‪ٚ‬ث‪ٌٛٛ١‬خ‪١‬خ ألص٘بس ٔجتبد اٌجتبث‪ٔٛ‬ح فت‪ ٟ‬وشدعتزبْ اٌعتشاق ‪ِ . , 2006

2022-12-07
    مواعيد ارامكس بلقنف ه
  1. ذٙتؿاد )MIC≤ 2µg ⁄ml( ٗیّیػ یٙپ تّغا
  2. p3 í
  3. د
  4. تفشگ ساشل ُدبفتػا دسَه كیمحت يیا سد ٍ E